ტელევიზორი

ქვეყანა: საქართველო
ქალაქი: მარტვილი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი): მარტვილი, გახოკიძის ქ. #5

„სააღსრულებო მაღაზიაში“ ქონების შეძენის პროცედურა

1. ავტორიზაციის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს „სააღსრულებო მაღაზიაში“ შეიძინოს ვებ-გვერდზე განთავსებული მისთვის საინტერესო ქონება, ლოტის შესაბამისად.

2. ქონების რეალიზაცია დასრულებულად ითვლება, თუ ქონების შეძენით დაინტერესებული პირი ვებ-გვერდზე სასურველ ლოტს გადაიტანს ე.წ. „WishList“-ში და შესაბამისი გადახდის ღილაკზე დაჭერით განახორციელებს ქონების ფასის სრულად გადახდას.

3. „სააღსრულებო მაღაზიის“ მეშვეობით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ფასს.

ანგარიშსწორება

1. „სააღსრულებო მაღაზიის“ მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ქონების სრული ფასის გადახდის საშუალებაა საქართველოში მოქმედი უნაღდო ანგარიშსწორების მეთოდები.

2. სარეალიზაციო ფასის გადახდის შემდგომ მომხმარებელს მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS) სახით და ელექტრონული ფოსტით მიუვა შეტყობინება „სააღსრულებო მაღაზიაში“ ლოტის შეძენის თაობაზე.

შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება

1. ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში შემძენის სასარგებლოდ გაიცემა განკარგულება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით და წარმოშობს ასეთი განკარგულებისთვის ამავე კანონით განსაზღვრულ სამართლებრივ შედეგებს.

2. „სააღსრულებო მაღაზიაში“ ქონების შემძენი ვალდებულია განკარგულების მიღების შემდეგ და სათანადო შეტყობინების მიღების შემდეგ, არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში, საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს მოძრავი ქონების გატანა.

3. იმ შემთხვევაში, თუ „სააღსრულებო მაღაზიაში“ ქონების შემძენი დადგენილ ვადაში არ გაიტანს ქონებას, მას დაეკისრება ქონების შენახვის ხარჯი.